La liste des principaux peintres de Shin-Hanga

La liste des principaux peintres de Shin-Hanga

  1. Hashiguchi Goy?

  2. Kawase Hasui

  3. Takahashi Hiroaki

  4. Shiro Kasamatsu